JOGI NYILATKOZAT

A weblapon szereplő információk - ellenkező rendelkezés hiányában - változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők.

Domain-név: http://obudasport.hu/

A weblap domain-nevének tulajdonosa:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Cím:    1033 Budapest Fő tér 3.

A weblap kezelője:

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Óbuda Sport Kft.)
Cégjegyzékszám: 01-09-884742;
Adószám: 14013108-2-41
Székhely: 1037 Budapest, Laborc utca 2.
Levélcím: 1037 Budapest, Laborc utca 2.
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Óbuda Sport Kft. honlapján található információk felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történik. A honlap adatai a folyamatos aktualizálás következtében rendszeresen változnak, ennél fogva az ott található adatok és információk adott időpontban már meghaladottá válhatnak, vagy pontosításra szorulhatnak. Az Óbuda Sport Kft. kizárja a felelősségét a honlapján található adatok időszerűségéért, pontosságáért és teljességéért, valamint a honlapján szereplő linkekről elérhető honlapok tartalmáért.

ADATVÉDELEM

Felhasználói feltételek

Az Óbuda Sport Kft. weboldalra látogatók kapcsolat felvétel során rögzítik adataikat (név, e-mail cím, telefonszám) az adatrögzítők a továbbiakban: felhasználók. A felhasználók az adataik rögzítésével a jelen Adatvédelmi Szabályzatot elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el, így az adatrögzítéssel a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz a felhasználók hozzájárulnak. A jelen Szabályzat szerinti adatkezelés és adatfeldolgozás az érintett hozzájárulásán alapul.


Adatok rögzítésének és kezelésének célja

Az oldalra belépve Ön elfogadja az alábbi tájékoztatást, feltételeket akkor is, ha nem regisztrált a honlapunkon. Kérjük, hogy a honlapról való távozás előtt - az Óbuda Sport Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - az oldalakról mentett, tárolt, sokszorosított, többszörözött, másolt tartalmakat szíveskedjen teljes egészében, véglegesen törölni, azok saját célból történő felhasználása kivételével. A honlapról információkat, értesüléseket átvenni kizárólag a Óbuda Sport  Kft. engedélyével és a forrás megjelölésével lehet.

Magyarország Alaptörvénye, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az Óbuda Sport Kft. gondoskodik a személyes adatok védelméről.

Az Óbuda Sport Kft. garantálja a http://obudasport.hu/ oldal látogatói által önként megadott személyes adataik törvényi szintű védelmét, az információs önrendelkezési jogaik biztonságát az interneten történő kapcsolatfelvétel során is. Látogatóink személyes adatait a hatályos törvényi előírásokkal összhangban kezeljük. A honlapunkon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy a személyes adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók hírlevél feliratkozás és regisztráció, melyek igénybevételéhez személyes adatok megadására - név, e-mail cím, elérhetőség megadása, kód, jelszó - szükség lehet. Az adatkezelő a honlapon a kapcsolat menüpont alatt megadott e-mail címen keresztül érdeklődő látogatók nevét, e-mail címét és az e-mail-ben megadott egyéb adatait kezeli. Az Óbuda Sport Kft. a tudomására jutott személyes adatokat az Ön beleegyezése, illetve a törvényben meghatározott eseteken kívül semmilyen körülmények között nem adja ki harmadik személy számára, ahhoz kizárólag az Óbuda Sport Kft. fér hozzá. Az Óbuda Sport Kft. a regisztrációkor megadott, vagy egyéb felhasználói adatokat statisztikai célból, hírlevél kiküldésekor kapcsolattartás érdekében kezeli. A honlap szerkesztősége az általa kezelt személyes adatokat minden törvényes módon védi az illetéktelen hozzáféréstől. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a látogató önkéntes hozzájárulásával történik.


Adatkezelés időtartama, módja

A jelen Szabályzat szerint adatkezelést és feldolgozást az Óbudai Sport Kft. az adatok végleges törléséig folytatja. Az adatai végleges törlését a felhasználónak kell kezdeményeznie. (lsd. Érintettet megillető jogok)

A honlap megtekintése esetén automatikusan rögzítésre kerül a betekintés kezdő és befejező időpontja, a megtekintett aloldalak adatai, a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), illetve egyes esetekben - a látogató számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezek az adatok nem kerülnek összekapcsolásra más adatokkal, kizárólag statisztikai célzattal kerülhetnek felhasználásra. Honlapunk más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmazhat, amelyek tartalmáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a látogató nem szeretné, hogy anonim látogatóazonosító (cookie, süti, stb.) jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a gépére, ehhez szükség esetén kérjen segítséget.

Ha az Óbuda Sport Kft. által küldött e-mail a címzettjén kívül bármely módon, más, harmadik személy birtokába jut, az e-mail tartalmát nem használhatja fel, nem változtathatja meg, nem másolhatja le, illetve semmilyen egyéb módon nem rendelkezhet vele. Amennyiben harmadik személyként olyan küldemény birtokába jut, amelyet az Óbuda Sport Kft. nem a részére címzett, akkor erről haladéktalanul értesítenie kell a Feladót, valamint a kapott küldeményt törölnie kell. Az Óbuda Sport Kft. nem fogad el jognyilatkozatokat elektronikus levél útján kivéve, ha erről előzetesen megállapodott a másik féllel.

 


Adatkezelő és Adatfeldolgozó:

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Óbuda Sport Kft.)

Cégjegyzékszám: 01-09-884742;
Adószám: 14013108-2-41
Székhely: 1037 Budapest, Laborc utca 2.
Levélcím: 1037 Budapest, Laborc utca 2.
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Érintettet megillető jogok

Az érintettet megillető jogok körét és alkalmazandó eljárásokat a 2011. évi CXII. törvény és kapcsolódó jogszabályok tartalmazzák.

A fenti, Óbuda Sport Kft. által megadott e-mailcímre küldött kérvényében a korábban szolgáltatott adatait bármikor módosíthatja, vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével), zárolását, illetve az adatkezelésről tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Jogorvoslathoz való jog:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: http://www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a vizsgálatot ingyenesen folytatja le.

Amennyiben úgy véli, hogy jogai sérelmet szenvedtek, jogában áll az illetékes bírósághoz fordulni. A per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik és a jogvitával összefüggésben soron kívül jár el. Az eljárást az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is van mód megindítani. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban sem, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

1037 Budapest, Laborc u. 2.

tel: +36 1 388 9770

tel./fax: +36 1 250 1346

e-mail: titkarsag@obudasport.hu

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírás
Rendben!

Fenntartó